Obowiązek naprawienia szkody we wniosku o dozór elektroniczny

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

Czytałem na Państwa stronie, że we wniosku o dozór można nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki, co powinno zwiększyć szanse na przyznanie dozoru elektronicznego. Chciałbym się dowiedzieć, co dokładnie mogę zaproponować Sądowi ? Zostałem skazany za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. Czy powinienem zaproponować, że w okresie odbywania kary w dozorze elektronicznym oddam pokrzywdzonemu pieniądze?

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o dozorze elektronicznym, Sąd Penitencjarny może nałożyć na skazanego ubiegającego się o dozór elektroniczny obowiązki określone w art. 72 k.k. Jednym z nich jest obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

W artykule pt: „Dodatkowe obowiązki we wniosku o dozór elektroniczny” napisałem, że jednym z głównych błędów, które skazani popełniają pisząc wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jest nie wskazanie obowiązków, jakie skazani chcą na siebie przyjąć w czasie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dozór elektroniczny skazany powinien wskazać obowiązki, jakie chce realizować w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Przedstawię to na następującym przykładzie:

Jak Kowalski został skazany prawomocnym wyrokiem na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo oszustwa z art. 286 § 1 k.k. polegające na wyłudzeniu od pokrzywdzonego Piotra Nowaka na serwisie aukcyjnym allegro pieniędzy w kwocie 1000 zł. na zakup odtwarzacza mp3. We wniosku o dozór elektroniczny skazany Jak Kowalski powinien zaproponować, by Sąd Penitencjarny nałożył na niego obowiązki:

 • wykonywania pracy zarobkowej,
 • naprawienia szkody wyrządzonej Piotrowi Nowakowi poprzez zapłatę na jego rzecz kwoty 1000 zł. w 5 ratach po 200 zł miesięcznie.

Połączenie tych dwóch obowiązków uzasadni, że dzięki udzieleniu przez Sąd zgody na dozór elektroniczny skazany zachowa aktualną pracę, a w dodatku umożliwi mu naprawienie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu w miarę jego możliwości, tj. po 200 zł. miesięcznie. Jednocześnie osadzenie Jana Kowalskiego w zakładzie karnym spowoduje utratę pracy, a w konsekwencji uniemożliwi mu naprawienie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu Piotrowi Nowakowi.

Skazany proponując we wniosku o dozór elektroniczny nałożenie tych dwóch obowiązków skłoni Sędziego Penitencjarnego do rozważenia argumentów przemawiających za i przeciwko zezwoleniu na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

W razie uchylania się przez skazanego od wykonania nałożonych na niego obowiązków, Sąd Penitencjarny uchyli udzielone mu zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i zarządzi osadzenie go w zakładzie karnym.

W ten sposób udzielenie skazanemu zezwolenia na wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, niesie za sobą dodatkowe korzyści, jakimi są:

 • utrzymanie przez skazanego pracy,
 • naprawienie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu.

Jednocześnie Sąd Penitencjarny zachowuje możliwość osadzenia skazanego w zakładzie karnym w wypadku uchylania się przez niego od wykonania nałożonych obowiązków.

Odpowiednie dobranie zaproponowanych we wniosku o dozór elektroniczny obowiązków może zadecydować o pozytywnym jego rozpatrzeniu. Należy jednak pamiętać by nie kierować się tutaj zasadą „im więcej tym lepiej”, gdyż zaproponowane we wniosku obowiązki powinny mieć związek z popełnionym przestępstwem i służyć wsparciu oraz uzupełnieniu procesu resocjalizacji, a nie stanowić jedynie dodatkowego obciążenia podczas odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Obowiązek łożenia na utrzymanie innej osoby we wniosku o dozór elektroniczny

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

Zostałem skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mam dwójkę dzieci, które mieszkają z moją byłą żoną, a ja płacę na nie alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie na każde dziecko. Jak zostanę osadzony w zakładzie karnym nie będę miał z czego płacić alimentów, co znacząco pogorszy sytuację moich dzieci. Czy powinienem we wniosku o dozór elektroniczny opisać Sądowi moją sytuację?

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o dozorze elektronicznym, Sąd Penitencjarny może nałożyć na skazanego ubiegającego się o dozór elektroniczny obowiązki określone w art. 72 k.k. Jednym z nich jest przewidziany w art. 72 par. 1 pkt 3 k.k. obowiązek wykonywania ciążącego na skazanym obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby.

W artykule pt: „Dodatkowe obowiązki we wniosku o dozór elektroniczny” napisałem, że jednym z głównych błędów, które skazani popełniają pisząc wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jest nie wskazanie obowiązków, jakie skazani chcą na siebie przyjąć w czasie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dozór elektroniczny skazany powinien wskazać obowiązki, jakie chce realizować w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

O nałożenie obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, mogą wnioskować skazani, którzy posiadają na swoim utrzymaniu inne osoby. Osobami tymi mogą być zarówno dzieci, jak i rodzice czy dziadkowie, a nawet rodzeństwo.

Jednakże aby propozycja skazanego wpłynęła pozytywnie na decyzję Sądu, należy we wniosku o dozór elektroniczny wykazać w jaki sposób zmieni się sytuacja osoby będącej na jego utrzymaniu w razie osadzenia skazanego w zakładzie karnym i pokazać Sądowi w jaki sposób wpłynie to pozytywnie na proces jego resocjalizacji. Propozycje nałożenia tego obowiązku warto połączyć z obowiązkiem wykonywania pracy zarobkowej, co dodatkowo uwiarygodni szczerość zamiarów skazanego i możliwości ich realizacji.

Nie wystarczy wskazać, że skazany chce aby Sąd nałożył na niego obowiązek łożenia na utrzymanie innej osoby. W ten sposób pokaże Sądowi jedynie, że w zamian za udzielenie mu zgody na odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego jest skłonny ponieść dodatkową dolegliwość. Jest to za mało, żeby Sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek o dozór elektroniczny.

Dla przykładu: jeżeli o dozór elektroniczny ubiega się mężczyzna, posiadający nieślubne dziecko, na które płaci alimenty, należy wskazać jakie konsekwencje dla dziecka i jego matki pociągnie za sobą osadzenie go w zakładzie karnym.

W trakcie pobytu w zakładzie karnym, nie będzie on miał możliwości wykonywania pracy, gdyż przy karach pozbawienia wolności do roku czasu, więźniowie bardzo rzadko są kierowani do wykonywania pracy, a nawet gdy wyjątkowo zostaną skierowani do pracy jest to praca bezpłatna.

Natomiast nałożenie na niego obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby wraz z obowiązkiem wykonywania pracy zarobkowej pozwoli mu na wykonywanie pracy, aby płacić alimenty na dziecko.

Skazany będzie miał świadomość, iż w przypadku niewypełnienia deklarowanych obowiązków Sąd może odwołać dozór elektroniczny i skierować go do zakładu karnego. Jest to dla Sądu bardzo poważny argument przemawiający za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dozór elektroniczny.

Odpowiednie dobranie zaproponowanych we wniosku o dozór elektroniczny obowiązków, może zadecydować o pozytywnym jego rozpatrzeniu. Należy jednak pamiętać by nie kierować się tutaj zasadą „im więcej tym lepiej”, gdyż zaproponowane we wniosku obowiązki powinny mieć związek z popełnionym przestępstwem i służyć wsparciu i uzupełnieniu procesu resocjalizacji skazanego, a nie stanowić jedynie dodatkowe obciążenie podczas odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Dodatkowe obowiązki we wniosku o dozór elektroniczny

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

Potrzebuję pomocy. Mój mąż dostał karę 1 roku pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania. Osadzenie go w zakładzie karnym na tak długi okres będzie katastrofą dla naszej rodziny. Dowiedziałam się, że karę do 1 roku pozbawienia wolności można odbyć w dozorze elektronicznym, jednak większość wniosków jest oddalana przez Sądy, a skazani i tak trafiają do zakładów karnych. Dlaczego tak się dzieje? Co można zrobić, żeby przekonać Sąd do uwzględnienia wniosku o dozór?

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o dozorze elektronicznym, Sąd Penitencjarny może nałożyć na skazanego ubiegającego się o dozór elektroniczny obowiązki określone w art. 72 k.k.

Jednym z głównych błędów, które skazani popełniają pisząc wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jest nie wskazanie obowiązków, jakie skazani chcą na siebie przyjąć w czasie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dozór elektroniczny skazany powinien wskazać obowiązki, jakie chce realizować w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Wynika to z faktu, iż każdy Sędzia Penitencjarny traktuje dozór elektroniczny, jako dobrodziejstwo dla skazanego, który zamiast odbycia kary w więzieniu spędzi ten czas poza zakładem karnym w swoim domu. Sędziowie nie są przychylnie nastawieni do skazanych za przestępstwo na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Uważają, że skazani powinni realnie odczuć orzeczoną wobec nich karę pozbawienia wolności, gdyż jest to dla nich najlepszy sposób na pozytywne ukończenie procesu resocjalizacji. Według Sędziów Penitencjarnych odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego dla większości skazanych, jest zbyt łagodną formą odbycia kary, która niczego ich nie nauczy, w efekcie czego szybko powrócą oni na drogę przestępstwa.

Jednakże aby wniosek o dozór elektroniczny został pozytywnie rozpoznany należy przekonać Sędziego, że odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przyniesie więcej korzyści dla skazanego, jego rodziny, społeczeństwa i procesu jego resocjalizacji niż pobyt w zakładzie karnym. Dlatego też warto we wniosku o dozór elektroniczny przedstawić i uzasadnić dwa argumenty:

 • jakie korzyści odniesie społeczeństwo oraz skazany i jego rodzina w razie wyrażenia przez Sąd zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w poza zakładem karnym. W tym miejscu warto również przedstawić Sądowi negatywne konsekwencje jakie poniesie skazany i jego rodzina w razie odbycia kary w zakładzie karnym, np. jak to wpłynie na sytuację finansową rodziny, sytuację bliskich wymagających pomocy lub opieki ze strony skazanego, lub że uniemożliwi to skazanemu kontynuowanie pracy lub nauki, czy spowoduje przerwanie podjętej terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
 • jaką dolegliwość odczuje skazany odbywając karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Temu właśnie celowi służą obowiązki, proponowane Sądowi we wniosku o dozór elektroniczny, np. obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, łożenia na utrzymanie małoletnich dzieci, czy obowiązek podjęcia lub kontynuowania terapii uzależnienia od narkotyków lub alkoholu.

Odpowiednie dobranie zaproponowanych obowiązków przekona Sędziego, że w czasie dozoru skazany będzie ciężko i pożytecznie pracował na rzecz swojej rodziny lub społeczeństwa, co pozytywnie wpłynie na jego proces resocjalizacji. Wówczas Sędzia Penitencjarny oceni, że udzielenie skazanemu zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie oznacza darowania mu kary pozbawienia wolności, a jej odbycie w sposób pożyteczny zarówno dla skazanego jak i jego rodziny lub społeczeństwa.

Porównując korzyści oraz wady udzielenia skazanemu zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego Sąd oceni, że tych korzyści jest o wiele więcej – jeżeli we wniosku o dozór skazany zaproponuje Sędziemu nałożenie na niego dodatkowych obowiązków zwiększających dolegliwość odbywanej kary.

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny z obowiązkiem łożenia na utrzymanie dzieci

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kilka wyroków a dozór elektroniczny

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący komentarz czytelnika:

Witam.
 Chciałabym dowiedzieć się kilku rzeczy. Sama niezbyt dobrze znam się na prawie. Chodzi mi o sytuację bliskiej mi osoby. Osoba ta otrzymała wyrok 6 m-cy pozbawienia wolności i odwieszono jej poprzedni wyrok. Łączny czas odbycia kary w Zakładzie Karnym wyniósł 1 rok i 2 miesiące. Skazany odbył już karę 3 miesięcy. Czy jest więc szansa na uzyskanie dozoru elektronicznego? Czy jest jakiś inny sposób, aby osoba skazana nie musiała odbywać kary w Zakładzie? Proszę o poradę. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dozorze elektronicznym do odbycia w dozorze elektronicznym nadaje się każda kara, w której okres orzeczonego pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku.

W przypadku gdy wobec skazanego zostało zarządzonych do wykonania kilka kar pozbawienia wolności orzeczonych różnymi wyrokami to należy rozróżnić trzy sytuacje:

 • Jeżeli wobec skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, tj. jedna po drugiej bez żadnej przerwy między nimi, to liczy się łączny okres pozbawienia wolności ze wszystkich zarządzonych kar. W podanym przykładzie łączny okres pozbawienia wolności to 1 rok i 2 miesiące, więc takiej kary nie można odbyć w systemie dozoru elektronicznego.
 • Jeżeli natomiast pomiędzy wykonaniem zarządzonych skazanemu kar byłaby jakakolwiek przerwa, lub skazanemu udałoby się odbyć pierwszą karę przed rozpoczęciem odbywania drugiej kary, to w takiej sytuacji każda kara liczy się oddzielnie. W podanym przykładzie jeżeli skazany odbył 3 miesiące z kary 6 miesięcy pozbawienia wolności i złożyłby wniosek o warunkowe zwolnienie, który zostałby pozytywnie rozpoznany przed zarządzeniem kolejnej kary 8 miesięcy pozbawienia wolności, to karę 8 miesięcy pozbawienia wolności mógłby odbyć w systemie dozoru elektronicznego.
 • Jeżeli wobec skazanego została orzeczona kara łączna 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności wydana w wyniku połączenia dwóch oddzielnych kar, to w takiej sytuacji nie można ubiegać się o dozór elektroniczny, gdyż orzeczona kara pozbawienia wolności przekracza okres 1 roku. Również w przypadku kary łącznej, w systemie dozoru elektronicznego mogą być odbyte jedynie kary do 1 roku pozbawienia wolności. W takim wypadku pozostaje możliwość złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie po odbyciu 7 miesięcy kary pozbawienia wolności.

W opisanej sytuacji, gdy skazany odbył już 3 miesiące 1 kary pozbawienia wolności to najlepszym rozwiązaniem było by do pierwszej z zarządzonych kar złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie, który można złożyć po odbyciu połowy kary. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu do drugiej kary należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny. W obu przypadkach czas rozpoznania wniosku wynosić będzie ok. miesiąca czasu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia obu wniosków skazany mógłby zostać zwolniony z połowy pierwszej kary, a drugą karę odbyć w systemie dozoru elektronicznego przebywając na wolności.

 Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Ile trwa rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny?

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

Proszę o pomoc, gdyż mój znajomy jest obecnie osobą bezdomną. Z tego powodu nie docierała do niego korespondencja z Sądu, który zamienił mu karę 1 roku ograniczenia wolności na 6 miesięcy pozbawienia wolności i zarządził doprowadzenie go do zakładu karnego. Czy taka osoba może się starać o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego? Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku by Sąd przystąpił do jego rozpoznania?

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o dozorze elektronicznym wniosek skazanego o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego powinien zostać rozpoznany przez Sąd Penitencjarny w ciągu dwóch tygodni od jego złożenia w Sądzie.

Zilustruję to na przykładzie: Jan Kowalski został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie z dnia 05.01.2014r. za przestępstwo złamania zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych z art.244 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się z dniem 13.01.2014r. W dniu 15.01.2014r. Jan Kowalski złożył na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, w tym wypadku Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o udzielenie zgody na odbycie orzeczonej kary 8 miesięcy pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego. Sąd Penitencjarny powinien wyznaczyć posiedzenie celem rozpoznania wniosku skazanego o dozór elektroniczny w terminie 2 tygodni od daty złożenia go w Sądzie, a więc w ciągu 2 tygodni od dnia 15.01.2014r. W opisanym przypadku Sąd powinien wyznaczyć posiedzenie celem rozpoznania wniosku skazanego o dozór elektroniczny do 29.01.2014r.

W praktyce Sądy Penitencjarne rzadko dotrzymują określonego w art. 40 ust. 5 Ustawy o dozorze elektronicznym terminu 2 tygodni na rozpoznanie wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że od złożenia wniosku o dozór elektroniczny do jego rozpoznania przez Sąd mija zazwyczaj 1 miesiąc. Spotykałem się jednak z przypadkami, gdy Sądy wyznaczały termin posiedzenia w przedmiocie wniosku o dozór elektroniczny po upływie 2, a nawet 3 miesięcy od daty wpływu wniosku.

Jeśli w ciągu 2 tygodni od złożeniu wniosku o dozór elektroniczny Sąd nie wyznaczy posiedzenia celem jego rozpoznania, wówczas należy złożyć w Sądzie pismo – wniosek o pilne wyznaczenie terminu posiedzenia. W piśmie tym należy wskazać na określony przez ustawodawcę termin 2 tygodni na wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie wniosku o dozór elektroniczny, a ponadto przedstawić argumenty przemawiające za jak najszybszym udzieleniem skazanemu zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Przed złożeniem w Sądzie wniosku o dozór elektroniczny należy sprawdzić, czy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne. Jest to o tyle ważne, że w razie jakiegokolwiek braku formalnego wniosku o dozór elektroniczny Sąd Penitencjarny wzywa skazanego do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. W takim wypadku termin 2 tygodni na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny jest liczony od daty uzupełnienia braku formalnego wniosku. Oznacza to dla skazanego, ubiegającego się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego opóźnienie w rozpoznaniu wniosku o około 3-4 tygodnie.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w komentowanym zapytaniu czytelnika bloga jest wezwanie skazanego ubiegającego się o dozór elektroniczny do stawiennictwa w zakładzie karnym przed rozpoznaniem przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny.

Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na karę bezwzględnego pozbawienia wolności lub postanowienia o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wcześniej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania Sąd wydaje i doręcza skazanemu nakaz stawiennictwa do zakładu karnego. W nakazie tym jest określona data, w której należy się stawić do zakładu karnego. W przypadku gdy skazany nie stawi się w wyznaczonym terminie do zakładu karnego, wówczas Dyrektor Zakładu Karnego powiadamia Sąd o tym fakcie, a Sąd nakazuje doprowadzenie skazanego do zakładu karnego przez Policję. W praktyce trwa to ok. 1 miesiąca od upływu terminu wskazanego w nakazie stawiennictwa, ale okres ten może być krótszy.

Złożenie przez skazanego na kare pozbawienia wolności wniosku o odbycie tej kary w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności. Tak więc jeżeli upłynął już termin określony w nakazie stawiennictwa do zakładu karnego, to nawet jeżeli Sąd wyznaczył już termin posiedzenia w sprawie rozpatrzenia wniosku o dozór elektroniczny, to Policja może w każdej chwili przyjść i przetransportować skazanego do zakładu karnego.

Na koniec tego artykułu odpowiem na pytanie czytelniczki bloga dotyczące uzyskania informacji o stanie sprawy z wniosku skazanego o dozór elektroniczny. Informacje na temat aktualnego stanu sprawy z wniosku skazanego o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można uzyskać dzwoniąc do Sądu Okręgowego, w którym został złożony wniosek o dozór. Po podaniu nazwiska skazanego, a często również imienia jego ojca można uzyskać sygnaturę akt sprawy oraz informacje czy został wyznaczony termin posiedzenia, czy wszystkie dokumenty zostały skompletowane, czy wskazany lokal nadaje się do odbywania w nim dozoru elektronicznego. Tak więc, w większości przypadków do uzyskania podstawowych informacji o stanie sprawy z wniosku skazanego o dozór elektroniczny wystarczy telefon do Sądu Penitencjarnego, bez konieczności osobistej wizyty w Sądzie.

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano Bez kategorii | 3 komentarzy

Dozór elektroniczny dla osoby bezdomnej

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

Proszę o pomoc, gdyż mój znajomy jest obecnie osobą bezdomną. Z tego powodu nie docierała do niego korespondencja z Sądu, który zamienił mu karę 1 roku ograniczenia wolności na 6 miesięcy pozbawienia wolności i zarządził doprowadzenie go do zakładu karnego. Czy taka osoba może się starać o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego? Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku by Sąd przystąpił do jego rozpoznania?

Jest to bardzo ciekawe zagadnienie, które nie zostało dotąd jednoznacznie wyjaśnione w ustawie o dozorze elektronicznym ani w dotyczącej jej literaturze. W Polsce odbyło się już jednak kilka spraw, w których Sąd rozpoznawał wniosek o dozór elektroniczny dla osoby nie posiadającej stałego miejsca zamieszkania.

Zgodnie z art. 6 ustawy o dozorze elektronicznym: „Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w systemie dozoru elektronicznego skazanemu na taką karę, posiadającemu określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących (…), a udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący, zwane dalej „warunkami technicznymi”.

Przytoczony powyżej przepis nakłada na skazanego ubiegającego się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego wymóg posiadania stałego miejsca pobytu, a nie prawa własności lub innego tytułu prawnego do lokalu – miejsca wykonywania dozoru elektronicznego.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dozorze elektronicznym podstawowym obowiązkiem skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego jest pozostawanie we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu pobytu lub innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie. Tego miejsca dotyczyć będzie także zainstalowanie elektronicznego urządzenia rejestrującego, jak również czynności materialno-techniczne upoważnionego podmiotu rejestrującego lub podmiotu prowadzącego centralę monitorowania.

Decydujące znaczenie ma w tym przypadku trwałość przebywania w danym miejscu, a nie fakt posiadania prawa własności lub jakichkolwiek innych praw rzeczowych do wskazanego miejsca zamieszkania. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Lu 574/07: „Miejsce stałego pobytu osoby to miejsce, w którym osoba ta realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe. O kwalifikacji pobytu nie decyduje oświadczenie osoby meldowanej, lecz okoliczności faktyczne wskazujące na rzeczywisty zamiar osoby, której obowiązek meldunkowy dotyczy, tj. miejsce skoncentrowania najważniejszych spraw życiowych, częstotliwość pobytu w miejscu stałego zameldowania wraz z powodami, dla których tam bywa. O takiej kwalifikacji pobytu przesądza możliwość ustalenia, że osoba tam mieszka, nocuje, przygotowuje i spożywa posiłki, przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami, przyjmuje i nadaje korespondencję.”

W praktyce dla Sądu Penitencjarnego liczy się fakt, że skazany będzie mógł przebywać w określonym miejscu przez cały okres odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Istnieje więc możliwość znalezienia miejsca w schronisku dla bezdomnych, hostelu lub placówce Monaru na okres odbywania kary, dzięki czemu takie miejsce jak najbardziej będzie kwalifikować się do odbywania w nim kary w systemie dozoru elektronicznego.

Kolejnym warunkiem wynikającym z art. 6 ustawy o dozorze elektronicznym jest uzyskanie zgody wszystkich pełnoletnich osób, które również zamieszkują miejscu wykonywania dozoru elektronicznego. Zarówno w przypadku schroniska dla bezdomnych jak i hostelu w ramach jednego pomieszczenia zamieszkuje wiele osób. Duża część z nich zamieszkuje chwilowo, przez co skład wspólnie zamieszkujących osób ulega ciągłym zmianom, co może stanowić dla Sądu poważny problem. Zgodnie z przyjętą przez Sądy linią orzeczniczą, w takiej sytuacji niezbędne jest uzyskanie zgody kierownika ośrodka, w którym skazany miałby odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego.

Z praktyki dodam jeszcze, że w wielu przypadkach konieczne jest wcześniejsze zaakceptowanie przez skazanego regulaminu ośrodka, który ma go przyjąć na czas odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, a nawet spotkanie skazanego z pracownikiem socjalnym takiego ośrodka, który dopiero po poznaniu skazanego, przekaże swoją opinię kierownikowi ośrodka odnośnie wydania lub odmówienia zgody na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego.

Podsumowując, hostel, schronisko dla bezdomnych, placówka Monaru mogą zostać zaakceptowane przez Sąd jako miejsce odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Konieczne jest jednak wcześniejsze uzyskanie przez skazanego zaświadczenia od właściciela hostelu lub schroniska czy też kierownika placówki Monaru o możliwości zamieszkiwania tam skazanego przez cały okres odbywania kary w trybie dozoru elektronicznego.

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Planowana nowelizacja przepisów o dozorze elektronicznym

Do napisania poniższego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

Witam słyszałam, że o dozór elektroniczny będą mogły się osoby skazane na kary do 2 lat pozbawienia wolności. Mój mąż odbywa karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności i obecnie nie może się starać o dozór elektroniczny. Bardzo liczę, że takie zmiany w końcu wejdą w życie i będziemy mogli złożyć wniosek do Sądu. Czy to prawda i kiedy te zmiany mogą zacząć obowiązywać?

To prawda, że aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad dużą nowelizacją Kodeksu Karnego, która ma objąć także zmiany w dozorze elektronicznym. Zgodnie z planami Ministerstwa Sprawiedliwości powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. W praktyce jednak ciężko jest przewidzieć, czy uda się zrealizować te plany, gdyż ustawa wprowadzająca nowelizację musi zostać uchwalona przez Sejm i Senat, a następnie podpisana przez Prezydenta.

Zgodnie z projektem nowelizacji w dozorze elektronicznym zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • Obecnie wszystkie przepisy o dozorze elektronicznym znajdują się w ustawie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 7 września 2007 r. Ustawa ta nie stanowi części Kodeksu Karnego. Po nowelizacji dozór elektroniczny będzie częścią Kodeksu Karnego. Uchylona zostanie obecnie obowiązująca ustawa o dozorze elektronicznym, a przepisy dotyczące tej instytucji zostaną wprowadzone jako część Kodeksu Karnego.
 • Karę ograniczenia wolności będzie można odbywać w systemie dozoru elektronicznego, który będzie stanowić jedną z form odbywania tej kary obok np. wykonywania pracy na cele społeczne. Dzięki tej zmianie zamiast wykonywać prace społeczne karę ograniczenia wolności będzie można odbyć poprzez noszenie na nodze opaski w ramach dozoru elektronicznego. Ponadto dozór elektroniczny dalej będzie można stosować do kary pozbawienia wolności, w której orzeczona kara nie przekracza 1 roku.
 • Ograniczona zostanie możliwość orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Kara ta będzie mogła być orzekana jedynie w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku, tj. np. 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obecnie kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania może być orzekana do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto Sąd nie będzie mógł orzekać kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wobec skazanego, który już wcześniej był skazany na karę pozbawienia wolności.
 • Do Kodeksu Karnego zostanie wprowadzona nowa kara będąca połączeniem krótkiej kary pozbawienia wolności z ograniczeniem wolności. Polegać będzie ona na tym, że wobec sprawcy czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności, Sąd będzie mógł orzec krótką karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 miesięcy jeżeli jednocześnie orzeknie wobec takiej osoby karę ograniczenia wolności do 2 lat. Karę ograniczenia wolności będzie można odbywać w systemie dozoru elektronicznego, co w praktyce znacząco rozszerzy możliwości stosowania tej instytucji. Wyjaśnię to na następującym przykładzie: Za przestępstwo rozboju z art. 280 k.k. zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności Sąd będzie mógł orzec np. karę 2 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz karę 1 roku i 8 miesięcy ograniczenia wolności, do odbycia w systemie dozoru elektronicznego.
 • Ostatnia ważna zmiana w kodeksie karnym, będzie dotyczyła zmiany art. 75, który został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją. Nowelizacja Kodeksu Karnego ma umożliwić Sądowi zamianę kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności lub grzywny w przypadku wszczęcia postępowania o zarządzenie wykonania kary. Obecnie Sąd może jedynie albo karę zarządzić, albo kary nie zarządzać. Po nowelizacji Sędzia będzie mógł zamienić taką karę na karę ograniczenia wolności, którą również będzie można odbyć w dozorze elektronicznym lub grzywnę. Pozwoli to w wielu przypadkach uniknąć odwieszania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a c za tym idzie uniknąć więzienia na rzecz np. dozoru elektronicznego.

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

 

Opublikowano artykuły | 91 komentarzy

Dozór elektroniczny za posiadanie narkotyków

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

Sąd wydał wobec mnie wyrok 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. Jestem bardzo zaskoczony, gdyż spodziewałem się kary w zawieszeniu. W jaki sposób mogę uniknąć osadzenia w więzieniu? Słyszałem, że taką karę jak moja można odbyć w systemie dozoru elektronicznego, czy to prawda? Jakie argumenty powinienem podać pisząc wniosek do Sądu?

W tym artykule opiszę, co zrobić, w sytuacji gdy Sąd wydał wobec skazanego wyrok skazujący na karę do 1 roku pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania lub odwiesił, a więc zarządził wobec skazanego wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wcześniej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W takiej sytuacji jedyną szansą na uniknięcie osadzenia w zakładzie karnym jest odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W ten sposób skazany może odbyć orzeczoną wobec niego karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym, w miejscu zamieszkania, z możliwością opuszczania tego miejsca do 12 godzin na dobę.

Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego najlepiej jest złożyć jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na karę bezwzględnego pozbawienia wolności lub po wydaniu przez Sąd prawomocnego postanowienia o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności. O udzielenie zgody na dozór elektroniczny można się również starać po osadzeniu skazanego w zakładzie karnym.

Wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Sąd powinien rozpoznać ten wniosek w ciągu 14 dni od jego wpływu do Sądu, jednakże w praktyce trwa to zazwyczaj ok. 1 miesiąca.

We wniosku o dozór elektroniczny za posiadanie narkotyków warto zaproponować Sądowi nałożenie na skazanego obowiązku podjęcia lub kontynuowania terapii dla osób uzależnionych od narkotyków. Taka propozycja znacząco zwiększy szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Sąd. Należy podkreślić, iż osoby skazane na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności do 1 roku pozbawienia wolności nie mają możliwości odbyć terapii w zakładzie karnym z uwagi na brak miejsc na terapii.

W związku z powyższym brak możliwości odbycia terapii w zakładzie karnym w połączeniu z wnioskiem skazanego o nałożenie na niego obowiązku podjęcia terapii poza zakładem karnym w trakcie dozoru elektronicznego znacząco zwiększa szanse skazanego na pozytywne rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny.

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Dozór elektroniczny za jazdę po pijanemu

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

Zostałem skazany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Następnie zostałem skazany za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat. Jednak Sąd zarządził wobec mnie wykonanie pierwszej kary. Czy taka kara nadaje się do odbycia w dozorze elektronicznym? Jak napisać wniosek by Sąd zgodził się na dozór dla mnie?

W tym artykule opiszę, co zrobić, gdy skazany znalazł się w sytuacji, gdy:

 • Sąd wymierzył skazanemu karę bezwzględnego pozbawienia wolności, tj. bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za popełnione ponownie przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 4 k.k.

lub

 • Sąd odwiesił skazanemu, a więc zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości orzeczonej wcześniej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W takiej sytuacji jedyną szansą na uniknięcie osadzenia w zakładzie karnym jest odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Oznacza to jej odbycie poza zakładem karnym, w miejscu zamieszkania, z możliwością opuszczania tego miejsca do 12 godzin na dobę.

Wniosek dozór elektroniczny najlepiej jest złożyć jak najszybciej po uprawomocnieniu przez Sąd wyroku skazującego na karę bezwzględnego pozbawienia wolności lub po prawomocnym postanowieniu Sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności. O dozór elektroniczny można się starać również po osadzeniu w zakładzie karnym.

Wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Sąd powinien rozpoznać wniosek w ciągu 14 dni od jego wpływu do Sądu, choć w praktyce trwa to zazwyczaj ok. 1 miesiąca.

We wniosku o dozór elektroniczny za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźowści warto zaproponować Sądowi nałożenie na skazanego obowiązków:

 • podjęcia lub kontynuowania terapii dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • uczestniczenia w szkoleniach dla osób, które spowodowały wypadek drogowy pod wpływem alkoholu;
 • wykonywania pracy zarobkowej.

Taka propozycja znacząco zwiększy szansę na uzyskanie zezwolenia Sądu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Osoby skazane na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności do 1 roku pozbawienia wolności nie mogą odbyć terapii uzależnienia od alkoholu w zakładzie karnym z uwagi na brak miejsc na terapii.

Tymczasem dla Sądu jednym z celów postępowania karnego wobec osoby skazanej ponownie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu powinno być skłonienie jej do podjęcia leczenia problemu alkoholowego. Brak możliwości odbycia terapii w zakładzie karnym w połączeniu z wnioskiem skazanego o nałożenie na niego obowiązku podjęcia terapii poza zakładem karnym w trakcie dozoru elektronicznego znacząco zwiększa szansę skazanego na pozytywne rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny.

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

 Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Przyspieszenie rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

Witam. Mój chłopak został skazany na karę 11 miesięcy pozbawienia wolności. Za niecały miesiąc ma wyznaczony termin stawiennictwa do zakładu karnego. Zamierzamy ubiegać się o dozór elektroniczny. Chciałam zapytać ile trwa rozpoznanie takiego wniosku przez Sąd ? Czy można coś zrobić żeby przyspieszyć rozpoznanie wniosku ?

Zgodnie z art. 40 ust. 5 Ustawy o dozorze elektronicznym Sąd Penitencjarny powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku do Sądu. W praktyce jednak na rozpoznanie wniosku trzeba czekać ok. 1 miesiąca czasu.

Wniosek powinien zostać rozpoznany w przeciągu miesiąca o ile nie będzie posiadał żadnych braków formalnych oraz nie nastąpi żadne opóźnienie związane z procedurą rozpoznania wniosku o dozór.

W tym artykule opiszę co można zrobić by Sąd Penitencjarny jak najszybciej rozpoznał wniosek o dozór elektroniczny w terminie zbliżonym do ustawowego terminu 14 dni liczonych od daty wpływu wniosku do Sądu. Wskazany termin 14 dni ma charakter instrukcyjny, a więc jego przekroczenie przez Sąd nie wywołuje żadnych konsekwencji procesowych.

Aby przyspieszyć rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny należy dołączyć do niego pismo, zatytułowane „prośba o pilne wyznaczenie terminu posiedzenia w przedmiocie wniosku o dozór elektroniczny” W tym piśmie należy powołać się na przewidziany w ustawie o dozorze elektronicznym termin 14 dni na rozpoznanie wniosku, a ponadto wskazać argumenty, dla których zwolnienie skazanego z zakładu karnego jest tak istotne.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że często składane przez skazanych wnioski o dozór elektroniczny są dotknięte błędami i brakami formalnymi, które wymagają uzupełnienia przed wyznaczeniem terminu posiedzenia. Aby przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny, należy pamiętać że:

 • wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć bezpośrednio na biurze podawczym Sądu Okręgowego, zamiast wysyłać go pocztą. Dzięki temu już następnego dnia, a najpóźniej w ciągu 2 dni po złożeniu wniosku trafi on na biurko Sędziego Penitencjarnego;
 • we wniosku o dozór elektroniczny należy wskazać telefon kontaktowy, dzięki temu Sąd Penitencjarny zawiadomi skazanego telefonicznie o brakach formalnych wniosku oraz terminie i miejscu posiedzenia. Sąd nie będzie musiał wysyłać zawiadomienia o terminie posiedzenia pocztą, co znacznie przyspieszy wyznaczenie terminu posiedzenia;
 • wniosek należy podpisać własnoręcznie, gdyż częstym błędem osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest podpisanie wniosku imieniem i nazwiskiem komputerowo, a nie własnoręcznie. Jest to brak formalny wniosku, a więc Sąd wzywa do jego uzupełnienia poprzez złożenie pod wnioskiem własnoręcznego podpisu, co znacząco przedłuża rozpoznanie wniosku;
 • we wniosku od dozór elektroniczny należy wskazać prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności, która ma być odbyta w systemie dozoru elektronicznego.
 • do wniosku o dozór elektroniczny należy dołączyć harmonogram wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Chodzi tu o rozpisanie godzin każdego dnia tygodnia, w których skazany będzie przebywał poza miejscem zamieszkania;
 • do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich dorosłych osób, wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego;
 • w ciągu 2-3 tygodni od złożenia do Sądu Penitencjarnego wniosku o dozór elektroniczny należy odbierać telefony z Sądu, od kuratora sądowego lub pracowników Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Po złożeniu wniosku ze skazanym skontaktuje się pracownik Sądu celem podania terminu posiedzenia, przyjdzie do miejsca zamieszkania kurator sądowy celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a także przyjdą pracownicy Centralnego Zarządu Służby Więziennej celem zbadania, czy wskazane miejsce zamieszkania spełnia wymogi techniczne do dozoru elektronicznego.

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy